Департамент освіти і науки Закарпатської обласної державної адміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора Вищого професійного училища № 34 м. Виноградів

Повне найменування і місцезнаходження закладу:

Вище професійне училище № 34 м. Виноградів,

місто Виноградів, вулиця Івана Франка,116

 Найменування посади:  Директор

Посадові обов’язки директора

Вищого професійного училища № 34 м. Виноградів:

 • Директор здійснює керівництво Закладом освіти, організовує його освітню, навчально-виробничу, господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань Закладу освіти, передбачених законодавством України. Директор Закладу освіти несе персональну відповідальність за забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчання, праці та виховання у Закладі освіти, за дотримання фінансово-господарської та трудової дисципліни, за виконання навчальних планів і програм, за результати діяльності Закладу освіти, за дотримання структурними підрозділами штатно-фінансової дисципліни.
 • Несе персональну відповідальність за ефективне і раціональне використання та збереження бюджетних коштів, державного майна, закріпленого за Закладом освіти, за повноту, достовірність та актуальність інформації та даних, внесених Закладом освіти до ЄДЕБО.
 • Несе персональну відповідальність за правильність видачі документів про освіту державного зразка і додатків до них, за їх зберігання та книгу їх реєстрації відповідно до чинного законодавства.
 • Надає своєчасну і достовірну звітність Закладу освіти у встановленому порядку.
 • Забезпечує дотримання законодавства у діяльності Закладу освіти, в тому числі щодо:
 • затвердження в установленому законодавством України порядку штатного розпису Закладу освіти;
 • підготовки кадрів за освітньо-кваліфікаційними рівнями відповідно до вимог державних стандартів;
 • організації підвищення кваліфікації працівників Закладу освіти;
 • виконання державного та/або регіонального замовлення на підготовку кваліфікованих робітників;
 • виконання договірних зобов’язань Закладу освіти;
 • дотримання Закладом освіти ліцензійних умов надання освітніх послуг;        дотримання вимог щодо якості професійно-технічної освіти;
 • щорічного звітування перед загальними зборами колективу Закладу освіти за результатами своєї діяльності на займаній посаді та оприлюднення звіту на сайті Закладу освіти;
 • додержання прав і законних інтересів осіб з особливими освітніми потребами, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, інших громадян, які мають пільги;
 • стійкого фінансово-економічного становища Закладу освіти;
 • збереження майна та інших матеріальних цінностей, що належать Закладу освіти, недопущення необґрунтованої втрати матеріальних активів Закладу освіти;
 • додержання умов колективного договору та Статуту Закладу освіти;
 • захисту інформації, що складає державну, службову та комерційну таємницю відповідно до Законів України „Про державну таємницю” та „Про інформацію”;
 • складання в установленому порядку річного кошторису доходів і видатків Закладу освіти, своєчасне подання фінансової та статистичної звітності, відповідної інформації про майновий стан Закладу освіти;
 • вжиття заходів щодо вдосконалення управління Закладу освіти;
 • створення в кожному структурному підрозділі і на кожному робочому місці належних умов праці відповідно до вимог законодавства України, а також додержання прав працівників, гарантованих законодавством про працю;
 • своєчасності розрахунків з підприємствами, установами та організаціями;
 • цільового та ефективного використання коштів загального та спеціального фондів;
 • своєчасного і повного внесення платежів, обов’язкових внесків до бюджету;
 • виконання кошторисів доходів та видатків Закладу освіти, недопущення виникнення заборгованості із виплати заробітної плати, за спожиті енергоносії і комунальні послуги, та дотримання споживання їх у межах доведених лімітів;
 •  дотримання у встановленому порядку обслуговування і використання бюджетних коштів;
 • вжиття заходів щодо запобігання проявам корупції та хабарництва у Закладі освіти;
 • створення безпечних умов теоретичної, навчально-практичної підготовки учнів у Закладі освіти та дотримання правил і норм пожежної безпеки, охорони праці.

Умови оплати праці: Посадовий оклад – 6675  грн; надбавки та доплати до посадового окладу відповідно до чинного законодавства.

Кваліфікаційні вимоги: Вільне володіння державною мовою, вища освіта другого рівня за ступенем магістра (спеціаліста), моральні якості і фізичний стан яких дає змогу виконувати обов̕ язки керівника Закладу, та стаж роботи на керівних посадах системи професійної (професійно-технічної) освіти або у галузі економіки, для якої здійснюється підготовка робітничих кадрів у цьому Закладі освіти, не менше трьох років.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання:

 1. Заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України „Про захист персональних даних”.
 2. Автобіографія.
 3. Копія паспорта громадянина України або  ІD-картки;
 4. Копія документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста).
 5. Копія трудової книжки.
 6. Довідка про відсутність судимості.
 7. Особа може подати інші документи, які підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Строк подання документів: документи приймаються протягом                  21 календарного дня з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Документи приймаються до 17 год. 00 хв.  1 жовтня 2020 року.

Дата, час і місце початку проведення конкурсу:

6 жовтня  2020 року, 10.00, м. Ужгород, пл. Народна, 4,  кімн. 487.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі:

Славик Ольга Іванівна, (0312) 63-04-25, електронна адреса: depon@carpathia.gov.ua.